- Polohopisné a výškopisné zameranie
- Vytýčenie stavieb
- Porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí

Geometrické plány:
- majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
- oddelenie pozemkov
- zameranie stavby
- obnovu vlastníckej hranice pôvodných parciel
- vyznačenie vecného bremena

- Vytýčenie vlastníckej hranice pozemkov
- Poradenstvo v oblasti geodezie a katastra


2011 Geodesy Slovakia, s.r.o., design & programming K-P, s.r.o. - najefektívnejšia reklama